Schildersmuseum overtrek-green
New_1

Privacy verklaring Stichting Schildersmuseum

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
• niet met anderen zullen delen zonder dat u hiervan kennis heeft
• zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor gebruikmaken van de  volgende contactgegevens van de gegevensbeheerder: Anton van Wezep, Wildemaetstraat 31 8081 AG Elburg. E-mail antonvanwezep@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Schildersmuseum verwerkt uw persoonsgegevens als zijnde donateur dan wel demonstrateur.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij standaard verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Gegevens van uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer
- Donaties

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

•Uitnodigingen voor bijeenkomsten;
•Verzenden van informatie;
•U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
•Het innen van uw donateursbijdrage.

De grondslag van de genoemde punten is de door u verstrekte toestemming.

Besluitvorming

Stichting Schildersmuseum neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Schildersmuseum bewaart uw persoonsgegevens niet langer nadat de relatie met ons is beëindigd of dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Schildersmuseum deelt uw naam en adresgegevens niet met anderen, tenzij  met uw toestemming hiervan afgeweken kan worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Stichting Schildersmuseum maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Schildersmuseum.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Schildersmuseum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Schildersmuseum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de genoemde beheerder.

Stichting Schildersmuseum 2023